RSS
A A A

Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach

Załącznik
do Uchwały Nr XLVII/396/18
Rady Gminy Ornontowice
z dnia 26 września 2018 r.

S T A T U T
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ORNONTOWICACH


§ 1

Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach, zwana dalej Biblioteką działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
5) niniejszego statutu.

§ 2

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, której organizatorem jest Gmina Ornontowice.
2. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki odpowiadającej jej zadaniom.

§ 3

Siedzibą i terenem działania Biblioteki jest Gmina Ornontowice.

§ 4

1. Nadzór w zakresie organizacji i funkcjonowania Biblioteki sprawuje Wójt Gminy Ornontowice.
2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje i pomocy fachowej udziela Biblioteka Śląska w Katowicach oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Łaziskach Górnych.

§ 5

1. Biblioteka używa pieczęci podłużnej zawierającej w szczególności pełną nazwę i adres Biblioteki, NIP, REGON oraz numer telefonu.
2. Biblioteka używa w celu oznaczenia księgozbioru pieczęci okrągłej zawierającej w otoku napis z nazwą biblioteki.

§ 6

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych i informatycznych mieszkańców Gminy Ornontowice oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy, nauki i kultury. Działa w celu zachowania dziedzictwa narodowego, organizując i zapewniając dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej.

§ 7

Do podstawowych zadań Biblioteki należy w szczególności:
1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących gminy i regionu,
2) udostępnianie zbiorów czytelnikom na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,
3) prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, popularyzatorskiej,
4) doskonalenie form i metod obsługi użytkowników Biblioteki poprzez wykorzystanie nowych możliwości technicznych w tej dziedzinie,
5) planowanie i dokonywanie zakupu książek, prenumeraty czasopism, ocena ich przydatności w środowisku przy uwzględnieniu potrzeb i propozycji społeczności gminy,
6) organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikami służących popularyzacji czytelnictwa, sztuki, nauki oraz dorobku kulturalnego gminy i regionu,
7) organizacja edukacji czytelniczej i medialnej wraz z popularyzacją książki, czytelnictwa, mediów elektronicznych i Internetu poprzez różnego rodzaju działania, tj. spotkania autorskie i tematyczne, wystawy, kiermasze, warsztaty, konkursy, panele dyskusyjne,
8) podejmowanie innych działań z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury, w szczególności poprzez organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych oraz okolicznościowych,
9) zapewnienie użytkownikom możliwości korzystania z usług informatycznych,
10) współpraca z bibliotekami innych sieci, redakcjami czasopism i gazet, instytucjami naukowymi, organizacjami i stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych, naukowych i kulturalnych społeczeństwa,
11) współpraca z innymi instytucjami kultury, placówkami oświatowymi, organizacjami społecznymi, młodzieżowymi i wszelkimi innymi instytucjami znajdującymi się na terenie gminy,
12) prowadzenie służby bibliograficznej, dokumentacyjnej, wydawniczej, edukacyjnej,
13) prowadzenie kursów z zakresu IT dla użytkowników Biblioteki,
14) współpraca i pomoc dla organizacji pozarządowych działających na rzecz książki i czytelnictwa,
15) prowadzenie praktyk studenckich, staży oraz wolontariatu,
16) doskonalenie zawodowe pracowników Biblioteki.

§ 8

Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokojenia potrzeb środowiska i ogólnokrajowej polityki bibliotecznej, a także szeroko pojętej promocji gminy.

§ 9

1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który nią zarządza i reprezentuje na zewnątrz.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Ornontowice, w trybie i na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
3. Wszelkich czynności prawnych z zakresu prawa pracy wobec pracowników Biblioteki dokonuje Dyrektor.
4. Dyrektor wydaje akty wewnętrzne: zarządzenia, instrukcje i regulaminy.
5. Wynagrodzenie Dyrektora Biblioteki określa Wójt Gminy Ornontowice.
6. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki określone są w regulaminie wynagradzania pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach.
7. W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, mogą być również zatrudniani w razie potrzeby specjaliści innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną.
8. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji.

§ 10

1. Biblioteka prowadzi wypożyczalnię, czytelnię i czytelnię internetową.
2. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa Regulamin nadany przez Dyrektora Biblioteki.

§ 11

Organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania określa regulamin organizacyjny, nadawany przez Dyrektora w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 12

1. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Biblioteka użytkuje powierzony jej majątek zgodnie z obowiązującymi przepisami i umowami.
3. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy ustalony i zatwierdzony przez Dyrektora Biblioteki, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, sporządzony zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi finansów publicznych, który w trakcie roku kalendarzowego może ulec zmianie.

§ 13

1. Działalność Biblioteki finansowana jest ze środków publicznych w ramach otrzymywanej dotacji podmiotowej, dotacji celowej z budżetu państwa, dotacji celowej z budżetu gminy, darowizn, przychodów z pobieranych opłat i innych źródeł.
2. Wysokość rocznej dotacji na działalność statutową Biblioteki i utrzymanie obiektu ustalana jest na podstawie projektu planu finansowego sporządzonego i złożonego przez Dyrektora Biblioteki w terminie ustalonym przez organizatora.
3. Sprawozdanie finansowe Biblioteki zatwierdza Wójt Gminy Ornontowice.

§ 14

1. Usługi biblioteczne są ogólnodostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Biblioteka może pobierać opłaty za:
1) niezwrócone w terminie materiały biblioteczne,
2) uszkodzone lub zniszczone materiały biblioteczne,
3) w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,
4) za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne.

§ 15

Do składania w imieniu Biblioteki oświadczeń w zakresie praw i obowiązków finansowych oraz majątkowych wymagane jest współdziałanie Dyrektora i Głównego Księgowego.

§ 16

1. Statut Biblioteki nadaje Rada Gminy na podstawie uchwały.
2. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

pobierz treść Statutu:   Statut GBP w Ornontowicach (PDF)Opublikował: Marcin Wajszczyk
Publikacja dnia: 03.10.2018
Podpisał: Marcin Wajszczyk
Dokument z dnia: 04.01.2010
Dokument oglądany razy: 6 060