RSS
A A A

Ochrona Danych Osobowych

INFORMACJA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ornontowicach


W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, iż:


I. ADMINISTRATOR DANYCH.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna, ul.
Klasztorna 1, 43-178 Ornontowice będący dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej w
Ornontowicach, ul. Klasztorna 1, 43-178 Ornontowice, tel./faks: +48 32 336-13-90,
e-mail: biblioteka@gbp.ornontowice.pl


II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1. pod adresem poczty elektronicznej: iod@gbp.ornontowice.pl
2. pisemnie na adres siedziby Administratora.


III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych
określonych przepisami prawa, w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź
spełnienia przez Administratora obowiązków określonych tymi przepisami prawa
albo gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie prawnym
i publicznym Administratora.
2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której
Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem
umowy.
3. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.


IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.
Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych
do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.


V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.
1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym
do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami
prawa.
2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być
przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanieprzede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne
stanowią inaczej.


VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania
od administratora:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych,
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3) usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie
wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy
prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,
5) przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na
podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Pani/Pana danych.


VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.
Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze
ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do
cofnięcia zgody.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej
wycofania.


VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.
Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


IX. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.
1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:
1) ustawowym,
2) umownym,
3) warunkiem zawarcia umowy,
do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.
2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych,
nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami
przewidzianymi przepisami prawa.
3. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych,
nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
4. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda
Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.


X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.Opublikował: Marcin Wajszczyk
Publikacja dnia: 21.06.2018
Podpisał: Marcin Wajszczyk
Dokument z dnia: 21.06.2018
Dokument oglądany razy: 713